Materiały pomocnicze
linia


powrót do głównej strony

Zestawy pytań dyplomowych magisterskich i inżynierskich na kierunkach realizowanych na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Inżynierskie - zatwierdzone na posiedzeniu Rad Programowych 15.01.2020 r.
Obowiązują od 19.02.2020

Magisterskie - zatwierdzone na posiedzeniu Rad Programowych 29.04.2020 r.
Obowiązują od 1.10.2020 (IiGW od daty zatwierdzenia)

linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Obowiązują od 1.10.2020 (IiGW od daty zatwierdzenia)

Pytania na kierunku Budownictwo st.II
Pytania na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna st.II

Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.II
Pytania na kierunku Inżynieria środowiska spec. Water Management and Water Use st.II
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.II
Pytania na kierunku Ochrona środowiska spec. RME st.II

Obowiązują do 30.09.2020

Pytania na kierunku Budownictwo st.II (stary zestaw)
Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.II (stary zestaw)
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.II (stary zestaw)
Pytania na kierunku Ochrona środowiska specjalizacja RME st.II (stary zestaw)

Program do losowania pytań na obronie na studiach II stopnia (stary zestaw; obowiązkowy do 30.09.2020)
Program do losowania pytań na obronie na studiach II stopnia (nowy zestaw; obowiązkowy od 01.10.2020)
Uwaga! Ze względu na wymagane specyficzne ustawienie opcji programu Excel, jeżeli w tym samym czasie będą otwierane inne skoroszyty Excel, program do losowania pytań musi być otwarty jako pierwszy (lub jedyny)!


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM INŻYNIERSKIM
Obowiązują od 19.02.2020

Pytania na kierunku Budownictwo st.I
Pytania na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna st.I

Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.I
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.I

Program do losowania pytań na obronie na studiach I stopnia (nowy zestaw; obowiązkowy od 19.02.2020)
Uwaga! Ze względu na wymagane specyficzne ustawienie opcji programu Excel, jeżeli w tym samym czasie będą otwierane inne skoroszyty Excel, program do losowania pytań musi być otwarty jako pierwszy (lub jedyny)!

linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Budownictwo st.II

[O] - pytanie z profilu ogólnego, [Snr] - pytanie ze specjalizacji nr
B1 - Konstrukcje budowlane
B2 - Geotechnika
B3 - Budownictwo hydrotechniczne (Ponieważ specjalizacja nigdy nie została uruchomiona pytania zostały zebrane, ale nie są tu publikowane)
NS - pytania specjalizacyjne studia niestacjonarne
Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji, którą realizował.

 1. [O] Omów strukturę i formy strumienia występujące na długości bystrza.
 2. [O] Wymień i omów rozwiązania konstrukcyjne wlotów upustów stokowych.
 3. [O] Uzasadnij potrzebę wprowadzania elementów sztucznej szorstkości na długości bystrza.
 4. [O] Jakie wymagania są stawiane analizie układów konstrukcyjnych?
 5. [O] Jak może być opisana analiza układów dyskretnych?
 6. [O] Omów zasady projektowania konstrukcji prefabrykowanych.
 7. [O] Przedstaw zasady projektowania betonowych konstrukcji złożonych ze względu na warunki naprężeniowe.
 8. [O] Przedstaw i omów klasy wytrzymałości miękkiego i twardego drewna konstrukcyjnego.
 9. [O] Na czym polega maszynowe sortowanie wytrzymałościowe drewna? Wymień zasadnicze elementy.
 10. [O] Wyjaśnij pojęcia: "aglomeracja", "konurbacja" i "deglomeracja".
 11. [O] Omów klasyfikację węzłów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8.
 12. [O] Wymień i omów typy, źródła oraz metody uwzględniania w obliczeniach imperfekcji w analizie globalnej ram stalowych.
 13. [O] Wymień trzy najważniejsze różnice w podejściu do zagadnień mechaniki gruntów i mechaniki skał.
 14. [O] Wymień i scharakteryzuj rodzaje parametrów geotechnicznych wg EUROKODU 7.
 15. [O] Wyjaśnij na wykresie jakie znaczenie ma zakres rozpatrywanego odkształcenia w określaniu sztywności gruntu w odniesieniu do możliwości aparaturowych i warunków pracy konstrukcji.
 16. [O] Omów istotę działania systemu wodociągowego.
 17. [O] Wymień i omów stopnie oczyszczania ścieków.
 18. [O] Omów zasady eksploatacji systemu wodociągowego i systemu kanalizacyjnego.
 19. [O] Jakie są zasadnicze elementy konstrukcji zielonych dachów intensywnych i ekstensywnych?
 20. [O] W jaki sposób odwadnia się tereny zurbanizowane przy dostatecznej i niedostatecznej powierzchni na urządzenia odwadniające?
 21. [O] Podaj zależności pomiędzy następującymi opracowaniami i dokumentami: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Decyzją o warunkach zabudowy i Pozwoleniem na budowę.
 22. [O] Wymień parametry i zapisy stosowane w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego mające wpływ na architekturę budynku i zagospodarowanie działki budowlanej.
 23. [O] Do czego stosuje się metodę Earned Value Method (EVM) w budownictwie?
 24. [O] Omów możliwości programu MS Project w zakresie zarządzania realizacji robót budowlanych.
 25. [O] Czego dotyczy szeregowanie zadań w zakresie planowania robót budowlanych? Jakich metod obliczeniowych używa się do rozwiązania tego zagadnienia?
 26. [O] Omów różnice w mechanizmie utraty nośności kolumny kamiennej, smukłej i krępej.
 27. [O] Omów metodę i zasadę działania konsolidacji podłoża słabonośnego przy zastosowaniu drenów pionowych.
 28. [O] Jak określa się stopień statycznej niewyznaczalności dźwigarów zakrzywionych w planie?
 29. [O] Omów uproszczenia stosowane przy wyznaczaniu sił wewnętrznych w statycznie niewyznaczalnych dźwigarach załamanych lub zakrzywionych w planie o budowie symetrycznej, obciążonych symetrycznie lub antysymetrycznie.
 30. [O] Jak wyznacza się siły krytyczne w ramach lub belkach metodą przemieszczeń?
 31. [O] Omów metodę Navier'a wyznaczania częstości drgań własnych cienkich, jednorodnych, liniowo-sprężystych płyt prostokątnych.
 32. [O] Podaj postać relacji konstytutywnych w ramach teorii plastycznego płynięcia dla materiałów uplastycznionych sprężysto -plastycznych i sztywno- plastycznych.
 33. [O] Co to są fale Rayleigha, co je powoduje, gdzie występują oraz jaki jest zasięg ich występowania?
 34. [O] Co to jest płaski stan naprężenia i płaski stan odkształcenia? Podaj przykłady gdzie one występują.
 35. [B1] Podaj definicję korozji metali. Wymień i omów jej typy i rodzaje oraz czynniki na nią wpływające.
 36. [B1] Wymień aktywne oraz pasywne metody ochrony konstrukcji cienkościennych przed korozją.
 37. [B1] Podaj różnicę pomiędzy przejściem a dojściem ewakuacyjnym.
 38. [B1] Przedstaw i zinterpretuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu poddanego drganiom wymuszonym nietłumionym.
 39. [B1] Podaj definicję drgań i przedstaw ich klasyfikację.
 40. [B1] Wymień technologie pozwalające oszczędzać i odzyskiwać energię w budownictwie rolniczym.
 41. [B1] Omów czym różni się ocena jednoetapowa od dwuetapowej w diagnostyce konstrukcji żelbetowych.
 42. [B1] Omów rodzaje badań diagnostycznych istniejących konstrukcji żelbetowych.
 43. [B1] Na czym polega wykorzystanie obiektów i terenów poprzemysłowych? Podaj przykłady tego wykorzystania.
 44. [B1] Czym jest spowodowane i czemu służy tworzenie uniwersalnych (przekształcalnych) przestrzeni produkcyjnych współczesnych budynków przemysłowych?
 45. [B1] Omów zjawisko odporności stali na kruche pękanie oraz metodę wyznaczania klasy jakościowej stali.
 46. [B1] Wymień i omów metody montażu stalowych budynków halowych.
 47. [B1] Wymień i omów metody montażu zbiorników stalowych.
 48. [B1] Omów ogólne zasady projektowania rurociągów stalowych.
 49. [B1] Omów wyznaczanie sił krytycznych metodą przemieszczeń w ramach lub belkach o budowie symetrycznej, obciążonych symetrycznie. (Analiza symetrycznej i antysymetrycznej postaci wyboczenia).
 50. [B1] Omów wyboczenie cienkich, izotropowych, liniowo-sprężystych płyt prostokątnych z wykorzystaniem równania różniczkowego ugięcia płyty z uwzględnieniem sił w płaszczyźnie środkowej płyty.
 51. [B1] Podaj metody osuszania budynków oraz naprawy izolacji przeciwwodnych.
 52. [B1] Co należy rozumieć pod pojęciem termomodernizacji?
 53. [B2] W jaki sposób i z wykorzystaniem jakich narzędzi w terenie można określić głębokość zwierciadła wód podziemnych?
 54. [B2] Podaj wymagania dla oceny przydatności gruntów spoistych na mineralne uszczelnienia składowisk odpadów.
 55. [B2] Jakie są sposoby poprawy warunków stateczności skarp składowisk odpadów?
 56. [B2] Omów technologię wykonania i zagrożenia przy realizacji posadowienia budowli na studniach opuszczanych.
 57. [B2] Wymień przynajmniej pięć warunków geotechnicznych uznawanych za trudne na potrzeby posadowienia budowli. Uzasadnij wybór przykładów.
 58. [B2] Wymień i scharakteryzuj stany graniczne spowodowane hydraulicznym zniszczeniem.
 59. [B2] Jakie budowle zalicza się do trzeciej kategorii geotechnicznej?
 60. [B2] Podaj definicję współczynnika Poissona, jego znaczenie i możliwe podejścia do wyznaczania w odniesieniu do ośrodka gruntowego.
 61. [B2] Scharakteryzuj pomiary prędkości fal poprzecznych i podłużnych w gruncie metodami laboratoryjnymi i terenowymi. Omów podstawowe możliwości interpretacyjne.
 62. [B2] Wymień przynajmniej trzy przykłady zagrożeń naturalnych (kataklizmów, klęsk żywiołowych) i omów aspekty geotechniczne jednego z nich.
 63. [B2] Wymień przynajmniej trzy przykłady zagrożeń katastrofą lub awarią wywołanych działalnością człowieka i omów aspekty geotechniczne jednego z nich.
 64. [B2] Podaj definicję elementu skończonego. Wymień modele konstytutywne gruntu oraz przedstaw ich charakterystykę.
 65. [B2] Co rozumiesz pod pojęciami stateczność ogólna i stateczność miejscowa ziemnej budowli hydrotechnicznej?
 66. [B2] Podaj kryteria doboru gruntów na filtry odwrotne i omów jedno z nich.
 67. [B2] Narysuj przykładowy rozkład parcia czynnego i biernego gruntu dla danego układu warstw.
 68. [B2] Jaka jest różnica pomiędzy kotwią a gwoździem gruntowym?
 69. [B2] Podaj definicję monitoringu budowli.
 70. [B2] Podaj najczęściej stosowane urządzenia do monitorowania zachowania się zapory ziemnej.
 71. [NS] Proszę podać definicję korozji metali, wymienić czynniki na nią wpływające oraz podać postacie, w jakich występuje.
 72. [NS] Podać definicję drgań i przedstawić ich klasyfikację.
 73. [NS] Omówić rodzaje badań diagnostycznych istniejących konstrukcji żelbetowych.
 74. [NS] Na czym polega wykorzystanie budownictwa i terenów poprzemysłowych - podaj przykłady.
 75. [NS] Metody montażu stalowych budynków halowych - wymień i krótko omów.
 76. [NS] Omów ogólne zasady projektowania rurociągów stalowych.
 77. [NS] Podaj metody osuszania budynków oraz naprawy izolacji przeciwwodnych.
 78. [NS] Podaj co należy rozumieć pod pojęciem termomodernizacja.
 79. [NS] W jaki sposób i z wykorzystaniem jakich narzędzi można określić głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych w terenie?
 80. [NS] Wymagania dla oceny przydatności gruntów spoistych do mineralnych uszczelnień składowisk odpadów.
 81. [NS] Sposoby poprawy warunków stateczności skarp składowisk odpadów.
 82. [NS] Wymień przynajmniej pięć przykładów warunków geotechnicznych uznawanych za trudne na potrzeby posadowienia budowli i krótko uzasadnij.
 83. [NS] Jakie budowle zaliczamy do trzeciej kategorii geotechnicznej.
 84. [NS] Podaj definicję elementu skończonego. Wymień modele konstytutywne gruntu- podaj ich charakterystykę i opis.
 85. [NS] Co rozumiesz pod pojęciami stateczność ogólna i stateczność miejscowa ziemnej budowli hydrotechnicznej?
 86. [NS] Podaj kryteria doboru gruntów na filtry odwrotne i omów jedno z nich.
 87. [NS] Narysuj przykładowy rozkład parcia czynnego i biernego gruntu dla danego układu warstw.
 88. [NS] Jak jest różnica pomiędzy kotwią a gwoździem gruntowym?

Wróć do góry


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna st.II

[O] - pytanie z profilu ogólnego, [Snr] - pytanie ze specjalizacji nr
S1 - Inżynieria wodna i melioracyjna
S2 - Gospodarka wodna
Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji, którą realizował.

 1. [O] Wymień i omów sposoby ustalania obrysu krawędzi przelewowej upustów lejowych.
 2. [O] Wymień i omów sposoby połączenia wieży z leżakiem upustu lejowego.
 3. [O] Wymień i omów podstawowe zasady obliczania falowania na zbiornikach wodnych.
 4. [O] Omów układ prognozowanego rozmycia brzegu zbiornika dla zmiennego poziomu wody.
 5. [O] Wymień aktywne metody teledetekcyjne i omów ich zastosowanie w gospodarce wodnej.
 6. [O] Omów rolę teledetekcji w parametryzowaniu modeli hydrologicznych. Wymień przykłady zastosowania teledetekcji w modelowaniu procesów w zlewni rzecznej.
 7. [O] Jaka jest różnica pomiędzy klasyfikacją nadzorowaną a nienadzorowaną obrazów w teledetekcji. Wymień przykłady algorytmów stosowanych w obu rodzajach klasyfikacji.
 8. [O] Podaj podstawowe cechy zobrazowań hiperspektralnych, omów ich zalety i wady w porównaniu z danymi multispektralnymi.
 9. [O] Jakimi parametrami określa się masywność betonowych konstrukcji i jak na ich podstawie klasyfikuje się konstrukcje betonowe.
 10. [O] Wymień i omów czynniki kształtujące obciążenia pośrednie twardniejącego betonu w betonowych konstrukcjach hydrotechnicznych.
 11. [O] Przedstaw podział budowli hydrotechnicznych i wymień jakie budowle zalicza się do danej grupy.
 12. [O] Omów dokumenty stanowiące podstawę planowania budowy.
 13. [O] Omów rodzaje harmonogramów sieciowych, metody ich sporządzania, wady i zalety.
 14. [O] Do jakich celów można wykorzystać harmonogram ogólny budowy?
 15. [O] Omów założenia metody pracy równomiernej, jako metody organizacji robót.
 16. [O] Omów możliwości jakie niesie dla wszystkich uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego stosowanie technologii BIM.
 17. [O] Wymień naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu.
 18. [O] Omów wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na kształtowanie się składowych bilansu wodnego.
 19. [O] Co to jest drzewo błędów i do czego służy w analizie niezawodności.
 20. [O] Co to jest metoda drzewa niesprawności i do czego służy w analizie niezawodności?
 21. [O] Podaj definicję funkcji niezawodności.
 22. [O] Jakie elementy bierze się pod uwagę przy ocenie stanu ekologicznego niewielkich rzek nizinnych?
 23. [O] Wymień przyczyny zakwitów jezior i omów sposoby ich zwalczania.
 24. [O] Co to są dyrektywy Unii Europejskiej? Na przykładzie Ramowej Dyrektywy Wodnej wyjaśnij kogo dotyczą i czy są bezpośrednio stosowane.
 25. [O] Jakie są ustawowe zadania PGW Wody Polskie? Co rozumiesz pod pojęciem usługi wodne?
 26. [O] Omów strukturę zużycia wody i produkcji ścieków w polskim przemyśle.
 27. [O] Scharakteryzuj typy obiegów wodnych w zakładach przemysłowych.
 28. [O] Omów przykładowy układ technologiczny wraz z urządzeniami w stacji uzdatniania wody dla przemysłu.
 29. [O] Omów przykładowy układ technologiczny wraz z urządzeniami w podczyszczalni ścieków przemysłowych.
 30. [O] Wymień rodzaje uszczelnień stosowanych w ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych i omów technologię ich wykonania.
 31. [O] Co rozumiesz pod pojęciami stateczność ogólna i stateczność miejscowa ziemnej budowli hydrotechnicznej?
 32. [O] Podaj kryteria doboru gruntów na filtry odwrotne stosowane w budowlach hydrotechnicznych i omów jedno z nich.
 33. [O] Jaką aparaturę kontrolno-pomiarową można zastosować do monitorowania zachowania się ziemnej budowli hydrotechnicznej?
 34. [S1] Omów zalety i ograniczenia form modelowania przepływu wody w korytach rzecznych.
 35. [S1] Jak określa się przepustowość koryta rzecznego w warunkach ustalonego i nieustalonego przepływu wody.
 36. [S1] Podaj i omów przykłady wykorzystania modelowania przepływu wody w korytach rzecznych.
 37. [S1] Jakie wymagania stawia Eurokod 7 w stosunku do projektowania budowli hydrotechnicznych?
 38. [S1] Jakie zmienne oddziaływania należy uwzględnić przy projektowaniu geotechnicznym budowli hydrotechnicznych?
 39. [S1] Wymień i scharakteryzuj stany graniczne zniszczenia hydraulicznego budowli hydrotechnicznych.
 40. [S1] Scharakteryzuj wartości dopuszczalne i graniczne wybranych parametrów technicznych budowli punktowych będących w eksploatacji w systemach melioracyjnych.
 41. [S1] Na jakie główne elementy techniczne budowli punktowych i liniowych należy zwrócić szczególną uwagę w eksploatacji systemów drenarskich i nawodnień podsiąkowych ?
 42. [S1] Jak należy utrzymywać i eksploatować elementy systemów melioracyjnych aby zapewnić im jak najdłuższą żywotność ?
 43. [S1] Scharakteryzuj poszczególne elementy w określeniu potrzeb wodnych na etapie projektowania i eksploatacji stawów rybnych.
 44. [S1] Wymień i scharakteryzuj główne kategorie karpiowych stawów rybnych.
 45. [S1] Omów główne budowle hydrotechniczne występujące w gospodarce stawowej.
 46. [S1] Wymień i omów kategorie prac utrzymaniowych według Prawa Wodnego
 47. [S1] Podaj przykłady działań minimalizujących negatywny wpływ prac utrzymaniowych na środowisko
 48. [S1] Wymień i omów wymagane przepisami dokumenty z zakresu eksploatacji budowli wodnych.
 49. [S1] Omów zasady wyboru rodzaju ujęcia wody.
 50. [S1] Wymień i omów rodzaje ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
 51. [S1] Wymień sposoby renowacji studni i omów jeden z nich.
 52. [S2] Omów przepływy obliczeniowe (miarodajne i kontrolne) przyjmowane do wymiarowania budowli hydrotechnicznych i drogowych. Podaj ich związki (prawdopodobieństwa przewyższenia) z klasą budowli.
 53. [S2] Omów wybrane przepływy i stany okresów powodziowych; przepływy dopuszczalne i dozwolone; stany ostrzegawcze i alarmowe.
 54. [S2] Omów wpływ urbanizacji na kształt hydrogramu odpływu w wyniku deszczu o dużym natężeniu i dużej wydajności z małej zlewni. Jak zredukować niekorzystne zmiany urbanizacji w tym aspekcie?
 55. [S2] Na czym polega dyskretyzacja przestrzeni w trakcie prac związanych z modelowaniem przepływu wód podziemnych.
 56. [S2] W jaki sposób i z wykorzystaniem jakich narzędzi można określić głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych w terenie?
 57. [S2] Na czym polega kalibracja modelu w trakcie prac związanych z modelowaniem przepływu wód podziemnych?
 58. [S2] Wymień i omów antropogeniczne źródła zanieczyszczeń wód.
 59. [S2] Omów procesy zachodzące w wodach na skutek zanieczyszczenia ściekami.
 60. [S2] Wymień i omów innowacyjne metody oczyszczania wód i ścieków.
 61. [S2] Na czym polega cykl planistyczny w gospodarce wodnej?
 62. [S2] Wymień podstawowych użytkowników wody w zlewni.
 63. [S2] Jakie jest znaczenie monitoringu w planowaniu gospodarki wodnej.
 64. [S2] Wymień i omów główne wskaźniki suszy glebowej i rolniczej?
 65. [S2] Scharakteryzuj główne systemy monitoringu suszy w Polsce (system budowy, zasady działania, dostępność do ich wyników)
 66. [S2] Podaj i omów główne działania zmierzające do ograniczenia skutków suszy rolniczej i glebowej.
 67. [S2] Wymień i scharakteryzuj rodzaje zielonych dachów.
 68. [S2] Wymień (i uzasadnij wybór) najodpowiedniejsze gatunki roślin na zielone dachy z uwzględnieniem rodzaju dachu.
 69. [S2] Czy zielone dachy mogą istotnie wpływać na bilans wodny zlewni miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wróć do góry


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.II

[O] - pytanie z profilu ogólnego, [Anr] - pytanie ze specjalizacji nr
A1 - Inżynieria sanitarna
A2 - Inżynieria wodna
A3 - Geoinżynieria środowiskowa
A4 - Ekoinżynieria
NS - pytania specjalizacyjne studia niestacjonarne
Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji, którą realizował.

 1. [O] Wymień i omów główne krzywe wykorzystywane w analizach hydroenergetycznych.
 2. [O] Która z form azotu mineralnego jest formą mobilną w środowisku glebowym i dlaczego?
 3. [O] Scharakteryzuj warunki redukcyjne w zbiornikach wodnych. Wymień formy mineralne azotu i siarki występujące w tych warunkach.
 4. [O] Jakie formy tlenu związanego mogą występować w zbiornikach naturalnych?
 5. [O] Co to są jednostkowe koszty całkowite? W jakim celu się je wylicza i do czego służą? Omów to na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa z branży wodno-kanalizacyjnej.
 6. [O] Omów sposoby ustalania oraz rodzaje taryf za wodę.
 7. [O] Scharakteryzuj koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie. Omów to na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa z branży wodno-kanalizacyjnej.
 8. [O] Omów etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych.
 9. [O] Przedstaw podział metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych.
 10. [O] Scharakteryzuj nowoczesne techniki badań gruntów zanieczyszczonych in-situ.
 11. [O] Jaki jest podział metod oczyszczania powietrza?
 12. [O] Jakie wielkości charakteryzują falę akustyczną i w jakich jednostkach są one wyrażane?
 13. [O] Jakie są metody ochrony przed hałasem?
 14. [O] Jaki jest podział sieci monitorujących zanieczyszczenia powietrza ze względu na zadania i na czym polegają różnice tych zadań.
 15. [O] Podaj definicję Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wymień cele PMŚ.
 16. [O] Przedstaw podstawowe struktury niezawodnościowe obiektu.
 17. [O] Podaj definicję funkcji niezawodności.
 18. [O] Omów metody eksperckie szacowania niezawodności.
 19. [O] Wyjaśnij pojęcia: maksymalne wiarygodne wezbranie, przepływ dozwolony, przepływ dopuszczalny.
 20. [O] Wymień dokumenty planistyczne, których obowiązek opracowania nakłada Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE z dn. 23.IX.2007 r.
 21. [O] Omów proces transformacji fali wezbraniowej przez zbiornik ze swobodnym (niesterowanym) odpływem.
 22. [O] W jaki sposób poprzez planowanie przestrzenne jest realizowana idea zrównoważonego rozwoju?
 23. [O] Wymień obowiązujące, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, priorytety w planowaniu i lokalizowaniu nowej zabudowy.
 24. [O] Wymień metody renaturyzacji rzek polegające na zmianie układu poziomego koryta.
 25. [O] Podaj trzy przykłady rzecznych struktur brzegowych oraz opisz ich funkcje przyrodnicze.
 26. [O] Jaką rolę w renaturyzacji rzek odgrywa roślinność w strefie korytowej, brzegowej i w dolinie rzecznej? Omów funkcje i przykłady zastosowań.
 27. [O] Przedstaw metody poprawy warunków stateczności skarp składowisk, nasypów i zboczy naturalnych.
 28. [O] Przedstaw podział, materiały i funkcje uszczelnień w składowiskach odpadów.
 29. [O] Jakie dokumenty wyznaczają planowane zadania do wykonania na budowie i kto odpowiada za ich poprawne przygotowanie?
 30. [O] Wyjaśnij pojęcia: pełny cykl życia inwestycji, cykl inwestycyjny, cykl realizacji inwestycji. Jakie etapy i fazy wchodzą w zakres każdego z wymienionych cykli?
 31. [O] Omów budowę i zasadę działania ujęcia brzegowo - komorowego.
 32. [O] Omów metodę Crossa stosowaną do obliczania pierścieniowych sieci wodociągowych.
 33. [O] Omów budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej małośrednicowej.
 34. [O] Omów budowę ciągu technologicznego do uzdatniania wód powierzchniowych przeznaczonych do picia.
 35. [O] Objaśnij pojęcie kosztu krańcowego redukcji zanieczyszczeń w odniesieniu do jednostkowego podatku od emisji i uprawnień do emisji.
 36. [O] Omów podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.
 37. [O] Wymień i omów rozwiązania konstrukcyjne wlotów upustów stokowych.
 38. [O] Omów strukturę i formy strumienia występujące na długości bystrza upustów stokowych.
 39. [O] Podaj podstawowe wymiary przekroju poprzecznego zapory i czynniki od których zależą ich wartości.
 40. [O] W jakim celu stosujemy filtry odwrotne w zaporach ziemnych, podaj jakie znasz kryteria ich doboru i omów jedno z nich?
 41. [A1] Omów cel stosowania i zasadę działania obiegów cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej.
 42. [A1] Scharakteryzuj instalację centralnego ogrzewania tradycyjną grzejnikową i podłogową.
 43. [A1] Wymień i omów urządzenia techniczne stosowane na sieci kanalizacji grawitacyjnej.
 44. [A1] Podaj budowę i zasadę działania pompowni ścieków.
 45. [A1] Omów istotę działania systemu wodociągowego.
 46. [A1] Omów rolę układu hydroforowego w systemie wodociągowym.
 47. [A1] Omów rozwiązania technologiczne wykorzystania procesów membranowych w technologii wody i ścieków.
 48. [A1] Przedstaw uwarunkowania eksploatacyjne ciśnieniowych technik membranowych w instalacjach oczyszczania wody i ścieków.
 49. [A1] Wymień i omów wskaźniki podstawowej analizy fizyczno-chemicznej wody.
 50. [A1] Omów wskaźniki służące do oceny zawartości substancji organicznych w wodzie i w ściekach.
 51. [A2] Wymień składowe odpływu rzecznego i opisz proces formowania się fali wezbraniowej w kontekście składowych odpływu.
 52. [A2] Jakie mogą być konsekwencje oddziaływania zmian klimatu na reżim odpływu rzek w różnych strefach klimatycznych?
 53. [A2] Omów przepustowość koryt w warunkach przepływu ustalonego i nieustalonego.
 54. [A2] Podaj przykłady zastosowania modelowania matematycznego do prognozowania przepływu wielkich wód.
 55. [A2] Omów w jaki sposób można oszacować wpływ przewidywanych zmian klimatu na zasoby wodne w skali zlewni.
 56. [A2] Omów kolejne etapy pracy z modelem hydrologicznym zlewni rzecznej niezbędne, aby model taki mógł być wykorzystany w praktyce wodnogospodarczej.
 57. [A2] Omów zjawiska i procesy kształtujące stosunki wodne zlewni miejskich oraz wskaż zagrożenia związane ze zjawiskami ekstremalnymi.
 58. [A2] Omów ideę i zasady stosowania metody Low Impact Development w modelowaniu hydrologicznym zlewni zurbanizowanej.
 59. [A2] W jaki sposób można zmniejszać ryzyko powodziowe?
 60. [A2] Co jest podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej?
 61. [A3] Na podstawie jakich wartości (parametrów) wykreślana jest krzywa kalibracji w trakcie prac związanych z dopasowaniem matematycznego modelu przepływu wód podziemnych?
 62. [A3] W jakim celu stosowane są warunki brzegowe (boundary conditions) w trakcie prac związanych z matematycznym modelowaniem przepływu wód podziemnych?
 63. [A3] Wymień i opisz dokumenty, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?
 64. [A3] Co to jest i co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?
 65. [A3] Scharakteryzuj strefowość budowy geologicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem występowania w podłożu wychodni skał litych paleozoicznych i mezozoicznych oraz kenozoicznych utworów lodowcowych i eolicznych.
 66. [A3] Podaj podział gruntów antropogenicznych zgodnie z Eurokodem 7.
 67. [A3] Podaj przykłady zastosowania gruntów antropogenicznych w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym.
 68. [A3] Wymień rodzaje uszczelnień stosowanych w ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych i omów technologię ich wykonania.
 69. [A3] Scharakteryzuj metodę wyznaczania i dobór wytrzymałości gruntu na ternie osuwiskowym.
 70. [A3] Na czym polega analiza stateczności wewnętrznej i zewnętrznej zapory ziemnej i wału przeciwpowodziowego?
 71. [A4] Podaj cel i cechy Systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięć.
 72. [A4] Scharakteryzuj środki mitygujące i kompensujące negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko.
 73. [A4] Wyjaśnij czym jest rewitalizacja? Wskaż przykładowe cele opracowania diagnozy z zakresu rewitalizacji.
 74. [A4] Na dowolnym przykładzie omów działania rewitalizacyjne obszarów kryzysowych.
 75. [A4] Scharakteryzuj równanie przepływu dyspersyjnego zanieczyszczeń w środowisku glebowym z uwzględnieniem zjawisk adsorpcji i desorpcji.
 76. [A4] Omów sposób określania parametrów krzywej przejścia zanieczyszczeń w ośrodkach glebowych.
 77. [A4] Scharakteryzuj podstawowe techniki w fitoremediacji terenów zdegradowanych.
 78. [A4] Omów wymagania roślin wykorzystywanych w poszczególnych technikach fitoremediacyjnych.
 79. [A4] Wymień i scharakteryzuj sposoby zagospodarowania odpadów energetycznych.
 80. [A4] Omów możliwości (kierunki) i warunki wykorzystania oczyszczonych ścieków.
 81. [NS] Omów rolę układu hydroforowego w systemie wodociągowym.
 82. [NS] Wymień i omów wskaźniki podstawowej analizy fizyczno-chemicznej wody.
 83. [NS] Omów zjawiska i procesy kształtujące stosunki wodne zlewni miejskich oraz wskaż zagrożenia związane ze zjawiskami ekstremalnymi.
 84. [NS] Na czym polega analiza stateczności wewnętrznej i zewnętrznej zapory ziemnej i wału przeciwpowodziowego?
 85. [NS] Podaj podział gruntów antropogenicznych zgodnie z Eurokodem 7.
 86. [NS] Na dowolnym przykładzie omów działania rewitalizacyjne obszarów kryzysowych.
 87. [NS] Scharakteryzuj równanie przepływu dyspersyjnego zanieczyszczeń w środowisku glebowym z uwzględnieniem zjawisk adsorpcji i desorpcji.
 88. [NS] Omów sposób określania parametrów krzywej przejścia zanieczyszczeń w ośrodkach glebowych.
 89. [NS] Scharakteryzuj podstawowe techniki w fitoremediacji terenów zdegradowanych.
 90. [NS] Wymień i scharakteryzuj sposoby zagospodarowania odpadów energetycznych.

Wróć do góry


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.II
Specjalizacja Water Management and Water Use


Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji.

 1. [O] List and explain the main curves used in hydropower analyses.
 2. [O] Which of the forms of mineral nitrogen is a mobile form in the soil environment and why?
 3. [O] Characterize the reducing conditions in water reservoirs. List the mineral forms of nitrogen and sulphur occurring under these conditions.
 4. [O] What forms of bound oxygen can occur in natural reservoir.
 5. [O] What are unit total costs? What is their purpose and what are they for? Discuss this on a selected example of enterprises from the water and sewage industry.
 6. [O] Discuss ways of setting and types of water tariffs.
 7. [O] Characterize the fixed and variable costs in the enterprise. Discuss this on a selected example of enterprises from the water and sewage industry.
 8. [O] Describe the stages of identifying contaminated sites.
 9. [O] Present the division of land and groundwater treatment methods.
 10. [O] Characterize modern techniques for in-situ contaminated soil testing.
 11. [O] What is the division of air purification methods?
 12. [O] What quantities characterize the acoustic wave and in what units are they expressed?
 13. [O] What are the methods of noise protection?
 14. [O] What is the distribution of air pollution monitoring networks by task and what are the differences between these tasks.
 15. [O] Provide a definition of State Environmental Monitoring (PMŚ) and list aims of PMŚ.
 16. [O] Present the basic reliability structures of the object.
 17. [O] Provide a definition of reliability function.
 18. [O] Discuss the expert methods for estimating reliability.
 19. [O] Explain the following concepts: maximum design flood, allowed flow, flow permissible.
 20. [O] List pianistic documents, needed for elaboration, in the light of European Flood Directive 2007/60/WE from 23.IX.2007 year.
 21. [O] Describe process of flood transformation on reservoir with free (nonregulated) outflow.
 22. [O] How is sustainable development implemented through spatial planning?
 23. [O] Specify the priorities in the planning and location of new developments that are in force according to the Spatial Planning and Development Act.
 24. [O] List the methods of river renaturalization (rehabilitation) based on the changes made in the horizontal layout of the riverbed.
 25. [O] Give three examples of riverbank structures and describe their ecological functions.
 26. [O] What is the role of vegetation in the different elements of the river:  the river bed, the banks and the river valley? Discuss the functions and practical examples of use.
 27. [O] Present methods to improve the stability of landfill slopes, the embankments and natural slopes.
 28. [O] Present the classification, materials and functions of seals in landfills.
 29. [O] What documents define the planned tasks to be performed on a construction site and who is responsible for their correct preparation?
 30. [O] Explain the terms: full investment life cycle, investment cycle, investment realization cycle. What stages and phases are included in each of the mentioned cycles?
 31. [O] Describe structure and working rules of chamber water intake from river bank.
 32. [O] Describe method of Cross used for calculation annular water supply networks.
 33. [O] Describe structure and working rules of small-diameter gravity sewage system.
 34. [O] Describe structure of technological line for surface water treatment intended for drinking.
 35. [O] Describe idea of marginal cost of reduction of pollution related to unit tax for emissions and emission allowances.
 36. [O] Discuss the basic benefits of implementing an environmental management system in an enterprise.
 37. [O] List and discuss the design solutions of the culvert slope inlet.
 38. [O] Discuss the structure and forms of the stream occurring along the swift current length of theculvert slope inlet.
 39. [O] Give the basic dimensions of the dam's cross-section and list factors determining their properties.
 40. [O] What is the purpose of using inverse filters in earthfill dams, what are the criteria for their selection, discuss one of them?
 41. [A2] List of river flow elements and explain process of river flood wave formulation in the aspect of river flow elements.
 42. [A2] Consequences of climate change influence on river regime of different climatic zones.
 43. [A2] Explain output capacity of channel in steady and unsteady flow.
 44. [A2] List examples of mathematical modelling application for estimation of extreme floods.
 45. [A2] How we can estimate influence of expected climate changes on water resources in catchment scale?
 46. [A2] Explain different steps that need to be carried out in order to set up a hydrological model so that it can be applied for scenario analyses
 47. [A2] Describe phenomena and processes which shape water conditions in urban catchment and indicate risks of extremal floods and droughts.
 48. [A2] What is LID? What kind of LID's can be applied in urban hydrological model?
 49. [A2] How we can minimise flood risk.
 50. [A2] Shortly describe basic aim of EU Water Framework Directive.

Wróć do góry


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.II

[O] - pytanie z profilu ogólnego, [Snr] - pytanie ze specjalizacji nr
S1 - Technologie w ochronie środowiska
S2 - Systemy ochrony środowiska
Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji, którą realizował.

 1. [O] Czym są biotesty w ocenie środowiska wodnego: do czego są wykorzystywane, jakie są kryteria doboru organizmów. Podaj przykłady biotestów z podaniem modelu jaki wykorzystują.
 2. [O] Co to znaczy, że substancja jest lipofilna? Jakie są konsekwencje dla organizmów skażenia środowiska taką substancją. Jaki materiał do analizy toksykologicznej należy pobrać w przypadku podejrzenia skażenia zbiornika wodnego substancją lipofilną?
 3. [O] Co to jest bilans energetyczny organizmu? W jaki sposób zanieczyszczenia środowiska mogą go zakłócać? Podaj przykłady.
 4. [O] Jak rozumiesz pojęcie "selektywność pestycydów"? Wyjaśnij dlaczego insektycydy (np. DDT i piretroidy) wykazują wyższą toksyczność ostrą dla gatunków docelowych w porównaniu z toksycznością dla ptaków i ssaków.
 5. [O] Omów źródła narażenia, toksykokinetyke i najważniejsze skutki narażenia zwierząt na rtęć, kadm i ołów.
 6. [O] Wyjaśnij pojęcie "modelu". Podaj przykład modelu pojedynczych procesów, modelu złożonego, zintegrowanego i globalnego. Podaj na czym polegają różnice między tymi modelami.
 7. [O] Wyjaśnij pojęcie modelu czarnej, białej i szarej skrzynki.
 8. [O] Omów przebieg procesu zamulania zbiornika zaporowego i podaj negatywne skutki tego zjawiska.
 9. [O] Wymień funkcje środowiska przyrodniczego uwzględniając racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych.
 10. [O] Omów zarządzanie jakością zasobów z uwzględnieniem pojemności utylizacyjnej ekosystemu.
 11. [O] Scharakteryzuj certyfikowane i niecertyfikowane systemy zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem podobieństw i różnic.
 12. [O] Przedstaw Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) mając na uwadze gospodarowanie zasobami środowiska.
 13. [O] Proszę podać powody, dla których władza publiczna powinna określać cele polityki ochrony środowiska oraz być odpowiedzialna za wdrażanie jej celów.
 14. [O] Cechą aktywnej polityki ochrony środowiska jest to, że w jej ramach stosowane są specyficzne instrumenty służące osiąganiu jej celów. Proszę wymienić główne grupy tych instrumentów, podać ich podstawowy podział, oraz omówić najważniejsze z nich.
 15. [O] Źródła zanieczyszczeń w środowisku.
 16. [O] Wyjaśnij pojęcie "zanieczyszczenia pasywne" i podaj przykłady takich zanieczyszczeń.
 17. [O] Jakie mechanizmy dominują w transporcie zanieczyszczeń w stawach i jeziorach, rzekach i kanałach, w atmosferze a jakie w gruncie?
 18. [O] Adwekcyjny i dyfuzyjny transport zanieczyszczeń.
 19. [O] Co nazywamy krajobrazem ekologicznym i jak się nazywa jego ożywiona (biotyczna) część?
 20. [O] Co to jest synurbizacja fauny? Podaj kilka przykładów gatunków podlegających synurbizacji.
 21. [O] Co to jest ryzyko i w jaki sposób można je szacować ilościowo.
 22. [O] Co to jest metoda drzewa zdarzeń i do czego jest stosowana.
 23. [O] Jakie znaczenie w działaniach planistycznych mają metody scenariuszowe?
 24. [O] Opisz ogólny schemat sformalizowanego procesu wspomagania decyzji.
 25. [O] Czy prognozowanie jest przewidywaniem przyszłości?
 26. [O] Czym się różni praca z modelem symulacyjnym od pracy z modelem optymalizacyjnym?
 27. [O] Jakie czynniki związane z ukształtowaniem terenu mają pośredni, a jakie bezpośredni wpływ na kształtowanie się odpływu w zlewni i od czego one zależą?
 28. [O] Jakie parametry bierzemy pod uwagę przy ocenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych strefy akwatycznej?
 29. [O] Omów proces osiadania gleb organicznych wywołany ich odwodnieniem.
 30. [O] Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cele planowania przestrzennego.
 31. [O] Proszę podać najważniejsze różnice pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 32. [S1] Omów etapy rekultywacji składowisk odpadów.
 33. [S1] Omów etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych.
 34. [S1] Przedstaw podział metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych.
 35. [S1] Scharakteryzuj nowoczesne techniki badań gruntów zanieczyszczonych in-situ.
 36. [S1] Omów wpływ roślin modyfikowanych genetycznie na środowisko (np. kukurydza Bt).
 37. [S1] Metody otrzymywania roślin modyfikowanych genetycznie - omów po jednym przykładzie z każdej grupy.
 38. [S1] Omów procesy technologiczne wykorzystywane do usuwania substancji rozpuszczonych z wody i ścieków.
 39. [S1] Omów wybrane procesy technologiczne wykorzystywane do usuwania koloidów i zawiesin z wody i ścieków.
 40. [S1] Wymień i omów przykładowy proces biologiczny wykorzystywane w technologii oczyszczania wody i ścieków.
 41. [S1] Omów zastosowanie utleniania chemicznego w technologii oczyszczania wody i ścieków.
 42. [S1] Zaproponuj typowy schemat technologiczny oczyszczania wody powierzchniowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 43. [S1] Zaproponuj typowy schemat technologiczny oczyszczania wody podziemnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 44. [S1] Stałe produkty procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów: żużel, popioły lotne, metody ich bezpiecznego zagospodarowania.
 45. [S1] Procesy pirolityczne i ich wykorzystanie do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 46. [S1] Systemy oczyszczanie spalin z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów - odpylanie, odsiarczanie, usuwanie tlenków azotu.
 47. [S1] Dioksyny: klasyfikacja, prekursory ich powstawania w procesach termicznego unieszkodliwiania odpadów, szkodliwość, metody redukcji ich emisji.
 48. [S1] Opisz mechanizm eutrofizacji w jeziorach/zbiornikach wodnych ze wskazaniem różnic w przebiegu tego procesu w jeziorach polimiktycznych i stratyfikowanych.
 49. [S1] Wymień techniczne, chemiczne i biologiczne metody rekultywacji eutroficznych jezior i zbiorników wodnych ze wskazaniem celu oraz zasady działania dla każdej z metod.
 50. [S1] Zaproponować i omówić przykładowy układ technologiczny przeróbki osadów ściekowych.
 51. [S1] Omówić proces kompostowania osadów ściekowych.
 52. [S1] Scharakteryzować zalety i wady przyrodniczego stosowania osadów ściekowych.
 53. [S2] Wymień i omów sposób pomiaru charakterystyk hydrologicznych i biofizycznych stosowanych w monitoringu funkcjonowania naturalnych ekosystemów dolinnych.
 54. [S2] Omów terenowe sposoby szacowania retencji intercepcji powierzchni roślin zielnych.
 55. [S2] Omów znane teledetekcyjne metody mapowania wskaźnika LAI w naturalnych dolinach rzecznych.
 56. [S2] Scharakteryzuj możliwości i znaczenie danych hiperspektralnych w w ochronie środowiska.
 57. [S2] Wymień teledetekcyjne wskaźniki multi- i hiper-spektralne przydatne w charakterystyce stanu zdrowotnego roślinności.
 58. [S2] Jakie znasz dane teledetekcyjne pozyskiwane z pokładu bezzałogowych statków powietrznych. Wymień wady i zalety w porównaniu do satelitarnych.
 59. [S2] Rozwiń skrót GNSS. Podaj znane ci sposoby wykorzystania GNSS w monitoringu i ochronie środowiska.
 60. [S2] Na czym polega proces indeksowania w bazie danych i jakie są jego wady i zalety?
 61. [S2] Do czego w bazie danych wykorzystuje się klucze podaj ich rodzaje i zasadę przekazywania?
 62. [S2] Podaj nazwę minimum trzech ogólnopolski systemów informatycznych związanych z ochroną środowiska i podaj do czego służą.
 63. [S2] Podaj w jakim celu wdrażana jest dyrektywa INSPIRE i jakie ma filary?
 64. [S2] Podaj jakie oznaczenia fizyko-chemiczne wód powierzchniowych powinno się wykonywać w terenie i dlaczego?
 65. [S2] Podaj minimum dwa sposoby (analityczno-obliczeniowe) umożliwiające ocenę procesu samooczyszczania w cieku?
 66. [S2] Wymień przykłady organizmów (klasy, gromady, min.3), których dominacja w ekosystemie wskazuje na niedostateczną czystość wody (niskie natlenienie, wysoka zawartość substancji organicznych).
 67. [S2] Podaj cel zastosowania i wymień typy warunków brzegowych stosowanych w modelach hydrologicznych.
 68. [S2] Jakie wyniki można uzyskać w procesie modelowania przepływu wód podziemnych i jakie mogą one mieć praktycznie zastosowanie?
 69. [S2] Wymień podstawowe etapy opracowania modelu hydrologicznego wskazując niezbędne dane wejściowe.
 70. [S2] Podaj możliwości wykorzystania modelu hydrologicznego w ochronie wód.
 71. [S2] Co w optymalizacji wielokryterialnej oznacza, że rozwiązanie jest optymalne w sensie Pareto (niezdominowane)?
 72. [S2] Omów możliwość zastosowania dodatku Solver w programie Excel do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.
 73. [S2] Co to jest rozwiązanie suboptymalne? Kiedy je stosujemy w praktyce inżynierskiej?

Wróć do góry


linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.II
Specjalizacja Restoration and management of environment


Student losuje dwa pytania z podanego zakresu.

 1. [O] Describe approaches used for modelling of water uptake by plant roots.
 2. [O] Describe a model for predicting the effect of urbanization on flood flows.
 3. [O] Discuss the hydrological consequences of urbanization on flood hydrograph. Describe a common method used for estimating direct runoff from heavy rainfall.
 4. [O] Discuss lumped modelling vs distributed modelling when consider rainfall-runoff processes in a river catchment.
 5. [O] Describe basic soil conservation methods in local and regional scale.
 6. [O] Mention the advantages and the disadvantages of water harvesting.
 7. [O] Sources, and of digital elevation model used for derivation of the catchment boundary.
 8. [O] Name three different hydrological models which are coupled with GIS or used GIS as pre-processor in common interface. Discuss difference between coupling and full integration of model with GIS.
 9. [O] Describe the stages of contaminated site investigation (including "smart characterization").
 10. [O] Characterize the division of soil and groundwater treatment methods.
 11. [O] What are the major threats to wild growing medicinal plants?
 12. [O] Characterize the methods of medicinal plant conservation.
 13. [O] Discuss the role of climatic changes in contemporary world's environmental policy. Provide 2 examples of policies oriented at mitigation of negative influences of climatic change on societies, economies and environments.
 14. [O] Provide definition of stakeholders in an environmental policy context and discuss different levels of stakeholders' involvement in environmental management process.
 15. [O] List and describe two major differences between the River Continuum Concept (developed by Vannote) and the Flood Pulse Concept (developed by Junk)?
 16. [O] What is a wetland buffer zone and what are the main features of them in a floodplain landscape?
 17. [O] What is sociology of food? How is food linked to society, culture, social organization, social interaction?
 18. [O] What are the social functions of "Food taboos"? Give examples.
 19. [O] What is the event tree method and when it is used?
 20. [O] What is the risk and how it is calculated?
 21. [O] Low technology methods in environmental protection.
 22. [O] Development of environmental problems during last 70 years and countermeasures activity.
 23. [O] Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; their sources, distribution in the environment, effects in humans.
 24. [O] Tropospheric ozone; its source and effects in plants and humans.
 25. [O] What are the consequences of nitrite-induced Fe2+ oxidation leading to hypoxia (suffocating)? List at least three.
 26. [O] What are the factors necessary for the reductive (London-type) smog formation? What are the health consequences of London smog?
 27. [O] Persistent Organic Pollutants; which groups of substances are included in POPs? What are the characteristic features of POPs which decide, that they are considered extremely dangerous for the environment and humans?
 28. [O] The general rules of the environmental protection in Poland and in the world.
 29. [O] The Red List of endangered species and the consequences of its approval.
 30. [O] The ecological website and environmental protection - the connections and consequences.
 31. [O] The problem of alien species in various eco-system.
 32. [O] Basic threats for the birds nesting in urban area.
 33. [O] What do we mean by term "integrated water resources management"?
 34. [O] Can we link integrated water resources management to sustainable development goals?
 35. [O] What do we understand by term "system analysis"?
 36. [O] Describe the steps in formal process of decision making.
 37. [O] Describe the major steps in Change Theory.
 38. [O] List important elements of farm ecological infrastructure and describe one of them.
 39. [O] Define agroecosystem.
 40. [O] Stress avoidance and tolerance strategies - explain the differences on example of selected plant stress.
 41. [O] Describe ABA as most important stress hormone.
 42. [O] Environmental factor affecting intensity of photosynthesis - list all and describe one.
 43. [O] Explain the differences between acclimation and adaptation to environmental stresses.
 44. [O] Importance of soil bacteria or fungi.
 45. [O] Define endophytes, what are their functions in plants?
 46. [O] What are the threats posed by invasive plant species to natural ecosystems and what are the most common removal methods that can be applied?
 47. [O] Give an example of vegetation-based criteria that can be used to assess the level of anthropogenic pressure in a given site.
 48. [O] How does the river regulation affect the riparian forests in the river valley?
 49. [O] What is the effect of tourism on valuable riverine ecosystems and how to plan touristic activities in river valleys in a sustainable manner?
 50. [O] Describe impact of artificial drainage on peat soils.
 51. [O] Discuss main functions of peatlands.
 52. [O] List and describe briefly challenges and key recommendations for improving wetland restoration.
 53. [O] How is success or failure in wetland restoration projects evaluated?
 54. [O] What is the role of the environmental engineer in the spatial planning process?
 55. [O] List and describe the main stages in the spatial planning process.
 56. [O] Explain with examples the natural changes of environment.
 57. [O] What do you mean by noise pollution?
 58. [O] What is municipal solid waste? List and describe the major health hazards associated with municipal solid waste.
 59. [O] What are the environmental effects caused by global warming?
 60. [O] Principles of landscape planning basing on ecological premises.
 61. [O] What is the method of ecological truss (method of landscape shaping)?

Wróć do góry


linia
linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM INŻYNIERSKIM


Pytania na kierunku Budownictwo st.I

 1. Wymień i omów rodzaje konstrukcji domów drewnianych.
 2. Co to jest beton towarowy? Podaj jaki jest jego skład i podstawowe cechy.
 3. Wymień oraz scharakteryzuj pokrycia dachowe stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.
 4. Przedstaw rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne schodów.
 5. Zdefiniuj współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną.
 6. Wymień wielkości geometryczne charakteryzujące przekrój poprzeczny elementu konstrukcyjnego. Podaj które z tych wielkości mają znaczenie przy określaniu wytrzymałości elementu rozciąganego osiowo, zginanego i skręcanego.
 7. Czym są efekty II-rzędu w analizie konstrukcji żelbetowej?
 8. Na czym polega Metoda Elementów Skończonych (MES), jakie jest jej zastosowanie oraz jakie są jej podstawowe zalety i wady?
 9. Wymień przynajmniej po dwie hipotezy wytrzymałościowe dla materiałów sprężystych i kruchych. Omów na czym polega jedna z nich.
 10. Omów metodę stanów granicznych.
 11. Od czego zależą klasy ekspozycji elementów żelbetowych i ich podział?
 12. Scharakteryzuj hydroizolacje pod względem materiałowym i omów ich zastosowanie w obiektach budowlanych.
 13. Wymień czynności i materiały geodezyjne konieczne do zrealizowania inwestycji z zakresu budownictwa np. przyłącza wodociągowego.
 14. Jakie metody geodezyjne mogą być stosowane do wyznaczania wielkości osiadania lub wypiętrzania budowli?
 15. Omów spawane połączenia konstrukcji stalowych oraz metody ich projektowania.
 16. Na czym polega statyczna próba rozciągania stali i jaki jest jej cel?
 17. Omów typy i określ rolę stężeń w konstrukcjach stalowych.
 18. Przedstaw metody zagęszczania mieszanki betonowej.
 19. Wymień rodzaje deskowań budowlanych, przedstaw ich klasyfikację i omów zadania jakie pełnią.
 20. Omów śrubowe połączenia konstrukcji stalowych oraz metody ich projektowania.
 21. Wymień i scharakteryzuj obciążenia obiektów budowlanych.
 22. Na czym polega utrata stateczności globalnej występujęca w stalowych elementach konstrukcyjnych.
 23. Kiedy wymagana jest konieczność określenia klasy przekroju stalowego? Jaka jest procedura klasyfikowania przekrojów i jakie ogólne cechy (dotyczące nośności) mają przekroje w danej klasie.
 24. Jakie są ogólne zasady wymiarowania żelbetowego przekroju prostokątnego?
 25. Podaj zasady projektowania konstrukcji metodą stanów granicznych - sytuacje obliczeniowe wg EC.
 26. Wymień typy oraz metody wymiarowania stóp słupów stalowych.
 27. Przedstaw zasady obliczania obciążania wiatrem i śniegiem budynków zgodnie z Eurokodem.
 28. Przedstaw metodę sił (stopień statycznej niewyznaczalności układu, schematy podstawowe), omów równania kanoniczne metody sił oraz podaj kiedy się z niej korzysta.
 29. Przedstaw metodę przemieszczeń (stopień geometrycznej niewyznaczalności układu, schematy podstawowe), omów równania kanoniczne metody przemieszczeń oraz podaj kiedy się z niej korzysta.
 30. Wyjaśnij pojęcie "parcie hydrostatyczne cieczy".
 31. Od czego zależy współczynnik oporów liniowych w przewodach hydraulicznych?
 32. Wymień i omów rodzaje zamknięć budowli wodnych.
 33. Wymień i omów elementy konstrukcyjne jazów ruchomych.
 34. Wymień i omów warunki sprawdzane w ocenie stateczności budowli wodnych.
 35. Wymień i omów przepływy wykorzystywane w obliczeniach budowli wodnych.
 36. Co to jest i do czego służy krzywa natężenia przepływu?
 37. Na czym polega i do czego służy metoda analogii hydrologicznej?
 38. Co to jest teledetekcja? Podaj wybrany przykład jej zastosowania w budownictwie.
 39. Wymień i omów zalety i ograniczenia stosowania pali prefabrykowanych.
 40. Wymień i omów typy skrzyżowań dróg
 41. Co rozumiesz pod pojęciem "grunty słabe" oraz grunty dobrze i źle uziarnione?
 42. Wymień i scharakteryzuj rodzaje fundamentów bezpośrednich.
 43. Wymień i omów rodzaje pali ze względu na sposób przekazywania obciążenia.
 44. Wymień i omów rodzaje i wykorzystanie ścian szczelinowych i ścianek szczelnych.
 45. Co to jest wysadzinowość gruntów i jak się można przed nią zabezpieczyć?
 46. Wymień i omów etapy rozpoznania podłoża przy projektowaniu inwestycji drogowej.
 47. Wymień i omów oddziaływania uwzględniane przy obliczaniu posadowień budowli.
 48. Co decyduje o zakresie badań i głębokości rozpoznania podłoża gruntowego.
 49. Wymień i scharakteryzuj niekorzystne zjawiska wywołane filtracją wody w gruntach.
 50. Wymień i scharakteryzuj metody badania zagęszczalności gruntów spoistych i niespoistych.
 51. Na czym polega ocena stateczności skarpy nasypu lub wykopu? Podaj definicję współczynnika stateczności (pewności) w metodzie równowagi granicznej.
 52. Wymień i omów parametry geotechniczne wykorzystywane w obliczeniach stanów granicznych nośności i użytkowalności fundamentów budowli.
 53. Jaki jest wpływ historii naprężenia na odkształcalność i wytrzymałość gruntów?
 54. Omów metody budowy nasypów na gruntach organicznych.
 55. Wymień dokumenty, które są podstawą planowania realizacji obiektów budowlanych. Podaj, kto odpowiada za ich przygotowanie.
 56. Przedstaw podstawy sporządzania kosztorysów budowlanych i scharakteryzuj ich rodzaje.
 57. Wymień i omów założenia harmonogramów sieciowych- ich rodzaje, metody sporządzania, zalety i wady.
 58. Wymień i scharakteryzuj sposoby odwodnienia wykopów budowlanych.
 59. Wymień i omów systemy i urządzenia odwadniające i nawadniające.
 60. Kiedy w procesie inwestycyjnym wymagana jest Ocena Oddziaływania na Środowisko?

Wróć do góry

Pytania na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna st.I

 1. Wyjaśnij pojęcie lepkości cieczy. Jakie współczynniki charakteryzują lepkość cieczy i od czego zależą? Jak zmienia się lepkość cieczy wraz z temperaturą?
 2. Jak zmienia się ciśnienie hydrostatyczne w nieruchomej cieczy wraz ze wzrostem głębokości cieczy?
 3. Wyjaśnij określenia: ruch krytyczny, rwący i spokojny w korytach otwartych.
 4. Wyjaśnij co to jest i kiedy powstaje odskok hydrauliczny w korycie otwartym?
 5. Od czego zależy natężenie wypływu wody przez otwory zatopione, a od czego przez otwory niezatopione?
 6. Do czego wykorzystywana jest w hydraulice liczba kryterialna Reynoldsa, a do czego liczba Froude´a?
 7. Wymień i omów warunki projektowania budowli wodnych narzucone klasą techniczną budowli.
 8. Wymień przepływy charakterystyczne. Jakie przepływy wykorzystywane są w obliczeniach budowli wodnych?
 9. Wymień i omów konstrukcję najczęściej stosowanych urządzeń do rozpraszania energii poniżej małych jazów.
 10. Wymień elementy konstrukcji wielootworowego jazu żelbetowego i podaj ich funkcje.
 11. Zdefiniuj rzędną korony budowli hydrotechnicznej i omów zasady jej ustalania.
 12. Omów sposoby przeprowadzania wody w czasie budowy jazu na małych i dużych rzekach.
 13. Wymień i omów funkcje jakie spełniają skrzydła jazu w stanowisku górnym i dolnym?
 14. Omów cel sporządzania krzywych charakterystycznych zbiornika retencyjnego.
 15. Omów zasadę działania upustu zbiornikowego z przelewem i spustem.
 16. Wymień cele regulacji rzek i porównaj cechy charakterystyczne regulacji technicznej oraz naturalnej.
 17. Podaj definicje i wymień środki czynnej i biernej ochrony przed powodzią oraz wymień tzw. środki nietechniczne..
 18. Podaj ogólne cele budowy systemów informatycznych związanych z gospodarką wodną.
 19. Omów cel, zakres i główne elementy Dyrektywy INSPIRE.
 20. Wymień i scharakteryzuj procesy chemiczne związane z samooczyszczaniem wód.
 21. Przedstaw sztuczne procesy oczyszczania wód i wskaż gdzie najczęściej są stosowane?
 22. Przedstaw przestrzenny i czasowy rozkład sumy opadów atmosferycznych i parowania w Polsce.
 23. Wymień rodzaje ruchomych frontów atmosferycznych i podaj jakie opady są związane z przejściem tych frontów.
 24. Jaka jest różnica między zginaniem prostym, a ukośnym? Podaj przykłady elementów konstrukcyjnych pracujących na zginanie.
 25. Jakie elementy konstrukcyjne narażone są na utratę stateczności? Kiedy do niej dochodzi i jakie są jej formy?
 26. Na czym polega statyczna próba rozciągania i jaki jest jej cel?
 27. Omów w jaki sposób wg normy PN-EN 206 określa się klasę betonu na ściskanie i podaj czynniki wpływające na wytrzymałość betonu.
 28. Omów rodzaje konstrukcji schodów i zasady ich projektowania.
 29. Wymień i omów technologie wznoszenia ścian w budynkach jednorodzinnych.
 30. Wymień rodzaje obiektów wodnych mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko..
 31. Jaki dokument reguluje zasady zagospodarowania na terenie Parku Narodowego? Jaki jest zakres uzgodnień z dyrektorem parku narodowego dokumentów planistycznych dla gminy?
 32. Jakie priorytety powinna mieć gmina przy wyznaczaniu nowych obszarów pod zabudowę w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (m.in. zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)?
 33. Zdefiniuj pojęcie inwestycji celu publicznego oraz podaj minimum trzy przykłady takich inwestycji z zakresu gospodarki wodnej w podziale na inwestycje o znaczeniu  krajowym, wojewódzkim i gminnym.
 34. Przedstaw podział materiałów budowlanych ze względu na pochodzenie i stosowane surowce.
 35. Wymień i omów metody badania konsystencji mieszanki betonowej.
 36. Wymień kilka czynników, od których zależy dobór składników betonu i konsystencji mieszanki betonowej.
 37. Podaj podział uzbrojenia sieci wodociągowej i omów po jednym urządzeniu z poszczególnych grup?
 38. Podaj zalecane napełnienia rurociągów w kanalizacji grawitacyjnej, dopuszczalne prędkości przepływu ścieków i zagłębienia rurociągów oraz omów zasady obliczania ilości ścieków bytowych i przemysłowych?
 39. Przedstaw podstawy sporządzania kosztorysów budowlanych i scharakteryzuj ich rodzaje.
 40. Wymień podstawowych uczestników procesu inwestycyjnego oraz ich obowiązki i uprawnienia.
 41. Wyjaśnij pojęcia: aluwia, koluwia, deluwia.
 42. Podaj klasyfikację wód podziemnych. Omów wody w strefie aeracji.
 43. Co to jest pozwolenie wodnoprawne i kto je wydaje?
 44. Wymień i scharakteryzuj rodzaje zapór najczęściej w Polsce.
 45. Na podstawie jakich miar określa się stan zagęszczenia gruntów spoistych i niespoistych w nasypie?
 46. Na czym polega ocena stateczności ogólnej zapory, podaj przypadki obliczeniowe.
 47. W jakim celu stosuje się i na czym polega monitoring budowli hydrotechnicznych?
 48. Wymień i scharakteryzuj niekorzystne zjawiska wywołane filtracją wody w gruntach spoistych i niespoistych.
 49. Podaj podstawowe kryteria lokalizacji zapory nasypowej.
 50. Scharakteryzuj sposoby posadowienia budowli oraz wymień rodzaje fundamentów bezpośrednich i pośrednich.
 51. Wymień i omów rodzaje pali ze względu na sposób przekazania obciążenia.
 52. Wymień i omów rodzaje i wykorzystanie ścian szczelinowych i ścianek szczelnych..
 53. Omów znaczenie krzywej retencji wodnej gleby w kształtowaniu zasobów wodnych ekosystemów lądowych.
 54. Wymień i omów parametry transportu wody w strefie nienasyconej gleby.
 55. Omów pojęcie hydrologii gleb na przykładzie elementów bilansu wodnego strefy korzeniowej gleby.
 56. Wymień główne przyczyny powodujące nadmierne uwilgotnienie gleby.
 57. Przedstaw zmiany zachodzące w glebach torfowych na skutek ich odwodnienia.
 58. Wymień i omów skutki nadmiernego uwilgotnienia gruntów rolnych.
 59. Wymień i omów konstrukcje stosowane do umocnienia dna oraz skarp rowów w systemach melioracyjnych.
 60. Wymień i omów rodzaje systemów odwadniających

Wróć do góry

Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.I

 1. Jak zmienia się ciśnienie hydrostatyczne w nieruchomej cieczy wraz z głębokością?
 2. Od czego zależy wysokość strat energii przy ciśnieniowym przepływie w przewodzie wodociągowym?
 3. Zaproponuj typowy schemat technologiczny oczyszczania wody powierzchniowej lub podziemnej.
 4. Omów wybrane procesy technologiczne wykorzystywane do usuwania koloidów i zawiesin z wody i ścieków.
 5. Podaj podział uzbrojenia sieci wodociągowej i omów po jednym urządzeniu z poszczególnych grup.
 6. Podaj zakresy stosowania systemów kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej oraz omów ich budowę i zasadę działania.
 7. Scharakteryzuj ruch spokojny, krytyczny i rwący w korytach otwartych
 8. Omów procesy technologiczne wykorzystywane do usuwania substancji rozpuszczonych z wody i ścieków.
 9. Wymień rodzaje zamknięć budowli wodnych ze względu na ich przeznaczenie.
 10. Podaj zasady przyjmowania przepływów miarodajnych i kontrolnych dla budowli piętrzących.
 11. Wymień główne elementy konstrukcyjne jazów ruchomych.
 12. Jakie czynniki wpływają na wielkość oporów przepływu w korytach rzecznych?
 13. Omów gospodarcze i środowiskowe znaczenie rzek.
 14. Porównaj cechy technicznej i naturalnej regulacji rzek.
 15. Wymień typy umocnień i budowli regulacyjnych.
 16. Omów przestrzenny i czasowy rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce.
 17. Omów zjawiska: efekt cieplarniany, smog siarkowy (londyński) i smog fotochemiczny (Los Angeles).
 18. Omów wyznaczanie i zastosowania związku dwóch wodowskazów.
 19. Co rozumiemy pod pojęciem bilansu wodnego?
 20. Co to jest i do czego służy krzywa natężenia przepływu?
 21. Na czym polega tworzenie zlewniowych planów gospodarowania wodami?
 22. Na czym polega związek pomiędzy gospodarowaniem wodami, a ideą zrównoważonego rozwoju?
 23. Podaj definicję melioracji wodnych oraz scharakteryzuj urządzenia melioracji wodnych według zapisów Prawa wodnego.
 24. Scharakteryzuj zasady monitoringu składowych bilansu wodnego profilu glebowego dla potrzeb prognozowania oraz identyfikacji zagrożeń środowiskowych w ekosystemach lądowych.
 25. Omów znaczenie nawodnień na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej w aspekcie celów ich realizacji oraz techniki dostarczania wody do gleby.
 26. Scharakteryzuj rodzaje i funkcje systemów melioracyjnych w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodą glebową.
 27. Omów zmiany zachodzące w glebach organicznych pod wpływem ich odwodnienia.
 28. Scharakteryzuj metody określania parametrów systemu drenarskiego oraz omów rozwiązania techniczne stosowane w ograniczaniu skutków nadmiernego uwilgotnienia gleby.
 29. Na czym polega indykacja biologiczna i jakie organizmy uznawane są za wskaźnikowe?
 30. Omów czynniki glebotwórcze wpływające na powstawanie gleb.
 31. Omów kierunki i fazy rekultywacji terenów zdegradowanych.
 32. Omów źródła zanieczyszczeń w środowisku oraz sposoby przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń.
 33. Wymień rodzaje i omów wykorzystanie ścianek szczelnych.
 34. Wymień i scharakteryzuj rodzaje fundamentów pośrednich.
 35. Od czego zależy zagęszczalność gruntów?
 36. Scharakteryzuj parametry stosowane przy ocenie zagęszczenia gruntów.
 37. Wymień i omów kryteria doboru gruntów do uszczelnień.
 38. Wymień i omów sposoby zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami filtrującej wody.
 39. Wymień i omów rodzaje konstrukcji oporowych.
 40. Wymień i omów czynniki decydujące o zakresie badań podłoża budowli.
 41. Jakie są wymagania stawiane gruntom do wykonania obsypek (filtrów odwrotnych) drenaży?
 42. Wymień parametry charakteryzujące właściwości fizyczne gruntów.
 43. Scharakteryzuj metody zabezpieczanie skarp wykopów.
 44. Jakie są sposoby zagęszczania gruntu w nasypach?
 45. Wymień rodzaje i funkcje geosyntetyków stosowanych w inżynierii środowiska.
 46. Wymień i scharakteryzuj rodzaje drenaży trwałych.
 47. Wyjaśnij pojęcia dotyczące eksploatacji ujęć wód podziemnych: depresja, obszar spływu wód do ujęcia, zasięg wpływu ujęcia.
 48. Omów i scharakteryzuj roboty transportowe.
 49. Porównaj metody kolejnego i równoległego wykonania pracy.
 50. Omów cykl działań zorganizowanych.
 51. Omów hierarchię sposobów postępowania z odpadami.
 52. Omów metody unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych.
 53. Omów metody recyklingu organicznego.
 54. Omów metody odzysku energetycznego (Waste to Energy).
 55. Omów potrzebę wykonywania projektu instalacji ogrzewniczej budynku.
 56. Omów podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych (materiały, lokalizacja, oznaczenia).
 57. Omów budowę sieci ciepłowniczej. Elementy, urządzenia, przeznaczenie.
 58. Wymień elementy konstrukcyjne, które występują w budynku jednorodzinnym.
 59. Wymień sposoby zabezpieczenia termiczno-wilgotnościowego budynku jednorodzinnego.
 60. Wymień cechy budynku pasywnego i energooszczędnego.

Wróć do góry

Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.I

 1. Główne czynniki zagrażające środowisku związane z produkcją zwierzęcą.
 2. Wpływ stężenia CO2 w atmosferze na fotosyntezę roślin typu C3 i C4 w aspekcie efektu cieplarnianego.
 3. Układy regulacyjne w organizmie zwierzęcym.
 4. Bilans radiacyjny i bilans energetyczny w środowisku.
 5. Przedstaw mechanizm efektu cieplarnianego i jego hipotetyczne skutki środowiskowe w długofalowym scenariuszu rozwojowym.
 6. Scharakteryzuj naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza.
 7. Podaj ogólny podział technik oczyszczania gazów przemysłowych i spalinowych.
 8. Związki ekologii z ochroną przyrody i ochroną środowiska.
 9. Udział organizmów żywych w globalnych cyklach biogeochemicznych (cykle: C, N, P).
 10. Wpływ fragmentacji ekosystemów na funkcjonowanie populacji i bioróżnorodność gatunkową.
 11. Gatunki zagrożone i chronione w Polsce. Programy ochrony zwierząt realizowane przez ogrody zoologiczne.
 12. Co to jest bioremediacja?. Omówić możliwości wykorzystania drobnoustrojów w tym procesie.
 13. Jakie wskaźniki mikrobiologiczne wykorzystujemy do oceny jakości wody?
 14. Omów rolę drobnoustrojów w procesie glebotwórczym.
 15. Glebowy kompleks sorpcyjny - czym jest i jaką pełni rolę?
 16. Jaką rolę odgrywa woda w procesach glebowych i glebotwórczych?
 17. Scharakteryzuj degradację środowiska na skutek emisji nadmiernych ilości pyłów i gazów przez zakłady przemysłowe, komunalne i komunikację.
 18. Jakie są źródła pierwiastków śladowych w glebach i zagrożenia środowiska przez nie powodowane?
 19. Jakie są przyczyny i skutki zakwaszenia gleb?
 20. Omów obieg azotu w przyrodzie.
 21. Bioróżnorodność lasów w różnych warunkach siedliskowych.
 22. Przedstaw wielofunkcyjność ekosystemów leśnych.
 23. Przedstawić koncepcję zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego i najważniejsze jej uwarunkowania.
 24. Omówić udział Polski w zanieczyszczeniu wód Bałtyku i działania na rzecz jego ograniczenia.
 25. Różnorodność polskiej flory i fauny na tle uwarunkowań geograficznych i antropopresji.
 26. Omów czynniki decydujące o walorach przyrodniczych dolin rzecznych oraz zasady ich zrównoważonego użytkowania.
 27. Omów efekty gospodarcze i możliwe skutki środowiskowe budowy zbiorników wodnych.
 28. Omów zastosowanie systemów nawadniających i odwadniających w działaniach ochronnych.
 29. Miejsce i rola teledetekcji i geodezji w systemie technik geoinformacyjnych.
 30. Kierunki wykorzystania technik geoinformacyjnych w inwentaryzacji stanu i ochronie środowiska.
 31. Systemy globalnego wyznaczania pozycji (GPS, GLONASS, GALILEO) jako narzędzie lokalizacji geograficznej szczegółów środowiska przyrodniczego.
 32. Model numeryczny terenu w zastosowaniu dla potrzeb ochrony i kształtowania środowiska.
 33. Omów rolę obszarów chronionych w kształtowaniu różnorodności biologicznej krajobrazu.
 34. Omów międzynarodowe formy i instrumenty ochrony przyrody.
 35. Omów najważniejsze problemy ochrony przyrody na wybranym przez siebie obszarze.
 36. Omów wymagania stawiane roślinom w fitoremediacji, podaj przykłady zastosowania gatunków wykazujących wysokie właściwości fitoremediacyjne.
 37. Podaj na wybranym przykładzie możliwości zastosowania technik fitotechnologii i usuwania metali ciężkich.
 38. Wyjaśnij pojęcia monitoring środowiska i bioindykacja środowiska.
 39. Funkcja i znaczenie Państwowego Monitoringu Środowiska.
 40. Jakie gatunki mogą pełnić rolę bioindykatorów.
 41. Scharakteryzuj certyfikowane i niecertyfikowane systemy zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem różnic i podobieństw.
 42. Na czym polega Cykl Deminga i dlaczego stanowi on podstawę zarządzania środowiskowego.
 43. Omów na przykładzie zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i uzyskiwane efekty ekologiczne.
 44. Wyjaśnij procesy zachodzące w komorach osadu czynnego.
 45. Scharakteryzuj metody usuwania fosforu ze ścieków.
 46. Różnice między konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi technologiami oczyszczania ścieków.
 47. Procesy zachodzące podczas usuwania ścieków w środowisku gruntowym.
 48. Omów funkcjonowanie konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska na przykładzie konwencji klimatycznej.
 49. Omów rodzaje i funkcjonowanie aktów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska.
 50. Omów System Ocen Oddziaływania na Środowisko jako instrument efektywnego wdrażania ochrony środowiska do procesu decyzyjnego.
 51. Wymień i podaj różnice w treści dokumentów sporządzanych w postępowaniu Ocen Oddziaływania na Środowiska przedsięwzięć.
 52. Rola społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 53. Przedstaw przykład korzystnych i niekorzystnych zjawisk i procesów przyrodniczych wywoływanych przez różne formy zagospodarowania terenu.
 54. Podaj przykłady najnowszych koncepcji projektowych mających na celu ochronę zasobów środowiska przyrodniczego.
 55. Główne składniki bilansu wodnego, ich zmienność na obszarze Polski.
 56. Zasoby wodne Polski - stan, zagrożenia, możliwości poprawy.
 57. Porównanie reakcji na deszcz ulewny małej zlewni rolniczej i zurbanizowanej.
 58. Na czym polega proces samooczyszczania się wód.
 59. Proces eutrofizacji zbiorników wodnych.
 60. Funkcje zbiorników wodnych.

Wróć do góry

linia
linia

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM OBOWIĄZUJĄCE DO 30.09.2020
Pytania na kierunku Budownictwo st.II
Obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Student losuje dwa pytania.

 1. Proces obciążenia i odciążenia w ramach odkształceń sprężystych i plastycznych.
 2. Podstawowe założenia metody stanów granicznych nośności elementów konstrukcyjnych.
 3. Zasady określania mimośrodów sił przy sprawdzaniu warunku nośności w ściskanych elementach żelbetowych.
 4. Warunki zwalniające z konieczności stosowania zbrojenia poprzecznego w ścinanych elementach żelbetowych.
 5. Zasady sprawdzenia stanów granicznych w konstrukcjach zespolonych typu beton-beton.
 6. Metody rozwiązywania płyt sprężystych.
 7. Przykłady zastosowania linii wpływu.
 8. Podstawowe relacje klasycznej teorii płyt.
 9. Jakie są warunki wydania pozwolenia na budowę w przypadku braku miejscowego planu?
 10. Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach
 11. Zastosowanie stali i betonu w architekturze współczesnej
 12. Naszkicować wykresy przedstawiające naprężenia w betonie i siły w zbrojeniu w fazach Ia, IIa i III: a) w elemencie osiowo rozciąganym, b) w elemencie zginanym
 13. Co to jest wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie
 14. Stan graniczny nośności i użytkowania
 15. Naprężenia zredukowane
 16. Czym różni się skurcz betonu od pełzania betonu (odpowiedzieć pełnym zdaniem ujmującym istotę zagadnienia)
 17. Wyjaśnić (rozpatrując naprężenia ) dlaczego w belkach przy podporach swobodnie podpartych swobodnie powstają rysy ukośnie
 18. Zasady kształtowania wlotów upustów lejowych i ich połączenia z szybem i leżakiem
 19. Omów podstawy fizycznego modelowania w hydrotechnice
 20. Wykorzystania modelowania w hydrotechnice. Możliwości i ograniczenia
 21. Wymień i omów rozwiązania konstrukcyjne wlotów upustów stokowych
 22. Uzasadnij potrzebę wprowadzania elementów sztucznej szorstkości na długości bystrzy
 23. Wymień rodzaje upustów zbiornikowych i omów ich udział w przeprowadzeniu wód
 24. Wymień podstawowe obciążenia budowli wodnych wynikające z oddziaływania na nie wody
 25. Omów strukturę i formy strumienia występujące na długości bystrza
 26. Omów opracowanie i wykorzystanie krzywych wydatku upustów zbiornikowych
 27. Uzasadnij potrzebę wprowadzania elementów sztucznej szorstkości na długości bystrzy
 28. Omów tok postępowania przy ustalaniu głębokości niecki na pochylonym wypadzie
 29. Omów wpływ miasta na składowe bilansu promieniowania
 30. Omów wpływ zabudowy na pole wiatru.
 31. Proszę podać definicję ryzyka
 32. Omów zasadę zarządzania ryzykiem ALARP.
 33. Opisać konstrukcję dachów zielonych
 34. Opisać urządzenia odwadniające stosowane w zielonych dachach.
 35. Scharakteryzować cele i sposoby wykorzystania wód opadowych w miastach
 36. W jaki sposób można chronić skarpy przed erozją wodną
 37. Omów funkcję zieleni w zagospodarowaniu terenów inwestycji transportowych
 38. Wymień rodzaje i zadania nawierzchni trawiastych stosowanych w budownictwie
 39. Omów fazy procesu budowlanego
 40. Sposoby zbrojenia gruntów
 41. Pale Franki - wykonanie i zastosowanie
 42. Fundamenty na studniach - zastosowanie, wykonanie i warunki obliczeniowe
 43. Uprawnienia i obowiązki nadzoru budowlanego
 44. Siły uwzględniane w obliczeniach stateczności
 45. Sposoby budowy nasypów na gruntach organicznych.
 46. Sposoby posadowienia budynków w gęstej zabudowie miejskiej
 47. Od czego zależy nośność fundamentu bezpośredniego
 48. Co to jest projekt budowlany i projekt wykonawczy
 49. Sposoby stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym
 50. Materiały stosowane w drogownictwie na poszczególne warstwy nawierzchni
 51. Sposoby poprawy warunków stateczności skarp i zboczy
 52. Sposoby wgłębnego wzmacniania gruntów
 53. Sposoby zbrojenia gruntów
 54. Technologia wykonania fundamentu filara mostu w nurcie rzeki
 55. Badania nośności nawierzchni drogowych.
 56. Na czym polegają roboty przygotowawcze w robotach ziemnych
 57. Wymień i omów rodzaje maszyn budowlanych stosowanych w transporcie poziomym i pionowym na placu budowy
 58. Rodzaje maszyn stosowanych w robotach betonowych
 59. Omów podstawowe prawa i obowiązki kierownika budowy

Wróć do góry

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM OBOWIĄZUJĄCE DO 30.09.2020
Pytania na kierunku Inżynieria środowiska st.II
Obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Student losuje dwa pytania.

 1. Opisz dowolny model stacji uzdatniania wody.
 2. Scharakteryzować podstawowe urządzenia na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 3. Zasady eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Wymień i omów podstawowe wskaźniki podstawowej analizy fizyczno-chemicznej wody i ścieków
 5. Przykładowa technologia uzdatniania wody przeznaczonej do picia, a ujmowanej z wód wgłębnych.
 6. Sposoby ujmowania i uzdatniania wód powierzchniowych przeznaczonych do picia.
 7. Mechaniczne sposoby oczyszczania ścieków.
 8. Zasada działania komór z osadem czynnym.
 9. Uzasadnić potrzebę zmniejszania uwodnienia osadów ściekowych na poszczególnych etapach procesu unieszkodliwiania.
 10. Omówić istotę procesu oraz możliwości kompostowania odpadów organicznych
 11. Od jakich parametrów zależy wysokość strat hydraulicznych wywołanych przepływem cieczy w przewodzie wodociągowym
 12. Zalety i wady instalacji centralnego ogrzewania grawitacyjnej i pompowej
 13. Omówić zasady eksploatacji filtrów odżelaziających
 14. Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnej
 15. Bakterie nitkowate - problem eksploatacyjny komór z osadem czynnym
 16. Wymień i omów bariery rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 17. Wymień rodzaje upustów zbiornikowych i omów ich udział w przeprowadzaniu wód
 18. Jakie czynniki wpływają na zagrożenie powodziowe w zlewniach zurbanizowanych i jakie można stosować środki zaradcze
 19. Wyjaśnij cel i zakres robót wykonywanych w ramach renaturyzacji i rewitalizacji rzek
 20. Omów zasady ustalania zasobów energetycznych cieków
 21. Wymień środki ochrony przed powodzią. Podział środków technicznych
 22. Omów strukturę i formy strumienia występujące na długości bystrza
 23. Omów opracowanie i wykorzystanie krzywych wydatku upustów zbiornikowych
 24. Wymień i omów zalety budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych
 25. Omów zasady ustalania zasobów energetycznych cieków
 26. Wymień i omów rozwiązania konstrukcyjne wlotów upustów stokowych
 27. Omów metody odpylania gazów przemysłowych i spalinowych
 28. Podaj źródła propagacji hałasu w środowisku i sposoby ochrony przed hałasem.
 29. Omów podstawowe funkcje stosowane do analizy Numerycznego Modelu Terenu w GIS
 30. Co jest istotą Ramowej Dyrektywy Wodnej
 31. Omów współczesne funkcje przestrzeni rolniczej
 32. Opisz etapy kształtowania środowiska na obszarach zurbanizowanych
 33. Jakie gatunki roślin i zwierząt stosowane są do oczyszczania wód?
 34. Jakie właściwości powinny mieć rośliny stosowane do umocnień skłonów, skarp, pochyłości i brzegów wód?
 35. Proszę opisać typy relacji pomiędzy różnymi gatunkami w obrębie biocenoz
 36. Etapy procesu inwestycyjnego
 37. Uczestnicy procesu inwestycyjnego - ich prawa i obowiązk
 38. Sposoby uszczelniania gruntów
 39. Czym różni się ściana szczelinowa od ścianki szczelnej? Czy ściana szczelinowa może być szczelna
 40. Od czego zależy nośność fundamentu bezpośredniego
 41. Sposoby ograniczenia negatywnego wpływu dróg na środowisko
 42. Sposoby odwodnienia dróg i zagospodarowania wód z odwodnień nawierzchni
 43. Sposoby uszczelniania budowli hydrotechnicznych
 44. Rodzaje dokumentacji opisujących podłoże, jakie należy opracować dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, np. dla składowisk odpadów.
 45. Materiały stosowane w uszczelnieniach składowisk odpadów.
 46. Jakie są ogólne zasady formowania nasypów
 47. Metody bezwykopowe budowy sieci podziemnych
 48. Wymień i omów rodzaje maszyn budowlanych stosowanych w robotach ziemnych
 49. Dla jakich celów sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską
 50. Wyjaśnij pojęcia: zasoby statyczne, zasoby dynamiczne, zasoby dyspozycyjne, zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
 51. Omów wpływ warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza
 52. Wymień, scharakteryzuj oraz porównaj, uwzględniając do jakich zjawisk są stosowane modele danych w GIS
 53. Jakimi cechami charakteryzuje się rolnictwo jako użytkownik wody
 54. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwi
 55. Co to jest zawiesina tiksotropowa i do czego się ją stosuje
 56. Rodzaje, technologia wykonania i zastosowanie fundamentów szczelinowych
 57. Co to jest projekt budowlany i projekt wykonawczy
 58. Co to są grunty antropogeniczne? Możliwości ich wykorzystania
 59. Na czym polega geotechniczny odbiór wykopu fundamentowego
 60. Iniekcja wysokociśnieniowa (jet-grouting) - technologia wykonania i zastosowania

Wróć do góry

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM OBOWIĄZUJĄCE DO 30.09.2020
Pytania na kierunku Ochrona środowiska st.II
[O] - pytanie z profilu ogólnego, [Snr] - pytanie ze specjalizacji nr
S1 - Technologie w ochronie środowiska
S2 - Systemy ochrony środowiska
Student losuje jedno pytanie ogólne i jedno ze specjalizacji, którą realizował.

 1. [O] Omówić znaczenie analizy ryzyka w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem .
 2. [O] Pojęcie i struktura procesu oceny ryzyka środowiskowego.
 3. [O] Akceptowalność ryzyka w zagadnieniach ochrony środowiska.
 4. [O] Ocena ryzyka środowiskowego a proces zarządzania.
 5. [O] Znaczenie modelowania matematycznego w badaniach i praktyce ochrony środowiska.
 6. [O] Klasyfikacja modeli, modele deterministyczne i probabilistyczne wybranych procesów zachodzących w przyrodzie.
 7. [O] Etapy budowania modelu matematycznego procesów środowiskowych.
 8. [O] Ocena ważności i dokładności modeli matematycznych.
 9. [O] Modele z zakresu przepływu wód powierzchniowych i gruntowych - przykłady i znaczenie dla ochrony środowiska.
 10. [O] Źródła i rodzaje zanieczyszczeń gleb i wód gruntowych.
 11. [O] Procesy transportu zanieczyszczeń w wodach gruntowych.
 12. [O] Procesy transportu zanieczyszczeń w glebach.
 13. [O] Wykorzystanie modelowania przepływu zanieczyszczeń w ochronie środowiska.
 14. [O] Globalna koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a ochrona środowiska.
 15. [O] Rozwój polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce.
 16. [O] Znaczenie europejskich programów ochrony środowiska dla Polski.
 17. [O] Rola planowania przestrzennego w kształtowaniu środowiska życia człowieka.
 18. [O] Charakterystyka możliwości wykorzystania instrumentów planowania przestrzennego w praktyce zarządzania ochroną środowiska przyrodniczego.
 19. [O] Ekologiczne i społeczne konsekwencje antropogenicznego przekształcania krajobrazu.
 20. [O] Rola kształtowania krajobrazu w przeciwdziałaniu globalnym zagrożeniom środowiskowym.
 21. [O] Przedstawić tendencje w zrównoważonym kształtowaniu krajobrazu rolniczego.
 22. [O] Instrumenty prawne i ekonomiczne w zarządzaniu zasobami naturalnymi.
 23. [O] Reakcje podmiotów gospodarczych na opłaty i podatki środowiskowe.
 24. [O] Obrót uprawnieniami do emisji.
 25. [O] Usługi ekosystemów i ich wycena jako dóbr nierynkowych.
 26. [O] Czym różni się analiza systemowa od nauk operacyjnych oraz gdzie znajduje zastosowanie.
 27. [O] Charakterystyka podstawowych etapów procesu decyzyjnego.
 28. [O] Czym różni się praca z modelem symulacyjnym od pracy z modelem optymalizacyjnym?
 29. [O] Zalety oraz wady modeli na przykładzie modeli symulacyjnych.
 30. [O] Globalne scenariusze GEO i ich znaczenie dla prac analitycznych.
 31. [O] Łańcuchy pokarmowe jako drogi transmisji zanieczyszczeń środowiska na ludzi i zwierzęta.
 32. [O] Bioakumulacja i biomagnifikacja trucizn w łańcuchach troficznych.
 33. [O] Toksykologia pestycydów.
 34. [O] Toksykologia halogenowych węglowodorów WWA.
 35. [O] Toksykologia metali.
 36. [O] Problemy toksykologii związane z produkcją tworzyw sztucznych i artykułów gospodarstwa domowego.
 37. [O] Problem zanieczyszczenia pasz i pokarmów mykotoksynami.
 38. [S1] Możliwości i sposoby uzdatniania wód do wybranych celów (przedstawić na wybranym przykładzie).
 39. [S1] Potrzeby i możliwości dezynfekcji wody i ścieków.
 40. [S1] Ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych w oparciu o wskaźniki normatywne.
 41. [S1] Oczyszczanie ścieków przemysłowych (przedstawić na wybranych przykładach).
 42. [S1] Przykładowa technologia oczyszczania ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych.
 43. [S1] Osady ściekowe i ich utylizacja.
 44. [S1] Biologiczne metody utylizacji odpadów i osadów.
 45. [S1] Przemysłowe systemy kompostowania odpadów (przedstawić na przykładzie wybranej technologii).
 46. [S1] Wyjaśnić potrzeby i istotę obniżania poziomu troficzności ścieków oczyszczonych.
 47. [S1] Wyjaśnić różnice procesowe i techniczne w działaniu złóż biologicznych i komór osadu czynnego (efektywność usuwania zanieczyszczeń, sposoby regulacji, recyrkulacja).
 48. [S1] Przedstawić podstawowe zasady zarządzania środowiskiem w zrównoważonym modelu gospodarka - środowisko.
 49. [S1] Omówić model zarządzania zasobami wodnymi z wykorzystaniem pojemności utylizacyjnej środowiska.
 50. [S1] Omówić funkcjonowanie opłat i kar środowiskowych w procesie zarządzania zasobami.
 51. [S1] Systemy zarządzania środowiskiem i ich integracja w kształtowaniu jakości.
 52. [S1] Wykorzystanie biotechnologii w ochronie środowiska - biotechnologia a biodegradacja.
 53. [S1] GMO - szanse i wątpliwości.
 54. [S1] Możliwości zastosowania procesów termicznych w unieszkodliwianiu i wykorzystaniu odpadów.
 55. [S1] Środowiskowe , produkcyjne i społeczne kryteria użytkowania dolin rzecznych.
 56. [S1] Ochrona i renaturyzacja systemów mokradłowych.
 57. [S1] Hierarchia postępowania z odpadami w strategii gospodarki odpadowej UE.
 58. [S1] Zabezpieczenia techniczne i technologia składowania odpadów dla minimalizacji ryzyka i oddziaływania na środowisko.
 59. [S1] Metody rekultywacji składowisk.
 60. [S1] Tereny zanieczyszczone i sposoby oczyszczania gruntów.
 61. [S1] Monitoring terenów zanieczyszczonych i składowisk odpadów.
 62. [S1] Sposoby kształtowania przestrzeni rolniczej dla potrzeb renaturyzacji środowisk wodnych.
 63. [S2] Rola monitoringu stanu środowiska przyrodniczego w zarządzaniu ochroną środowiska.
 64. [S2] Monitoring i kryteria oceny jakości wód powierzchniowych.
 65. [S2] Monitoring i kryteria oceny jakości powietrza atmosferycznego.
 66. [S2] Zadania monitoringu biologicznego środowiska.
 67. [S2] Metody analityczne i statystyczne w analizie danych pomiarowych.
 68. [S2] Bazy danych - środowiskowe systemy wspomagania decyzji.
 69. [S2] Przykłady i zasady budowy środowiskowych systemów wspomagania decyzji.
 70. [S2] Zastosowanie środowiskowych baz danych w ochronie środowiska na wybranym przykładzie.
 71. [S2] Zastosowanie technologii GPS w inżynierii i ochronie środowiska.
 72. [S2] Wykorzystanie teledetekcji do oceny obszarów zalewowych.
 73. [S2] Zastosowanie teledetekcji do określenia wilgotności gleby i parowania terenowego.
 74. [S2] Wykorzystanie numerycznego modelu terenu w badaniach i analizach środowiskowych.
 75. [S2] Zasady zarządzania środowiskiem w zrównoważonym modelu gospodarka - środowisko.
 76. [S2] Model zarządzania jakością zasobów wodnych z wykorzystaniem pojemności utylizacyjnej środowiska.
 77. [S2] Funkcjonowanie opłat i kar środowiskowych w procesie zarządzania zasobami.
 78. [S2] Rozwój systemów zarządzania środowiskiem w procesach produkcji i usług.
 79. [S2] Znaczenie dolin rzecznych w obszarowej ochronie przyrody, zagrożenia ekosystemów dolinowych.
 80. [S2] Środowiskowe, produkcyjne i społeczne kryteria wykorzystania dolin rzecznych.
 81. [S2] Uwarunkowania środowiskowe dla inwestycji inżynierskich w dolinach rzecznych, np. Dolina Rospudy.
 82. [S2] Rekultywacja ekosystemów w dolinach rzecznych i renaturyzacja systemów mokradłowych.
 83. [S2] Metody optymalizacyjne w podejmowaniu decyzji środowiskowych.
 84. [S2] Objaśnij różnice pomiędzy kryterium poszukiwania rozwiązania optymalnego a ograniczeniami tego zadania?
 85. [S2] Jaka jest różnica pomiędzy rozwiązaniem symulacyjnym a rozwiązaniem optymalnym tego samego zadania?
 86. [S2] Co to jest rozwiązanie suboptymalne, czym się charakteryzuje?
 87. [S2] Czym się różni obszar rozwiązań dopuszczalnych od rozwiązania optymalnego?
 88. [S2] Czy każde rozwiązanie optymalne należy do obszaru rozwiązań dopuszczalnych?

Wróć do góry

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM MAGISTERSKIM OBOWIĄZUJĄCE DO 30.09.2020
Pytania na kierunku Ochrona środowiska specjalizacja RME st.II
Student losuje dwa pytania.

 1. Negative and positive role of stressor on ecosystem.
 2. Stress surviving strategies exploited by plants.
 3. Role of plant hormone in plant acclimation to stresses.
 4. Stresses affects plants on every level of biological organization.
 5. Greenhouse gases leading to global climate change generate secondary stress factor to plants.
 6. Influence hedge with grass strip on fauna in agroecosystem.
 7. Shrubs - its species and role in agroecosystem.
 8. The ecological function of stinging nettle.
 9. Mowing of grasslands vs. protection of funa and flora.
 10. Point out the most specific key issues in the forest sector today.
 11. EU support for afforestation of agricultural and non-agricultural land in Rural Development Programme for 2007-2013.
 12. Methods of conservation of natural resources of medicinal plants.
 13. Threats for wild growing medicinal plants.
 14. Explain what "Ecological Engineering" means. Give two examples of use of ecological engineering in protection of the environment.
 15. Characteristic of soil fungi.
 16. Humus- characteristic and functions.
 17. Division of organisms due to oxygen demand.
 18. Benefits of soil organism´s life activity.
 19. Role of wetlands in managing of water resources in a river basin.
 20. Advantages and disadvantages of integrated approach in water resources management.
 21. Define: alien and invasive species. Give examples.
 22. Describe types of plant species inventory.
 23. Describe the level of species rareness.
 24. The aim of site investiogation and assessment ( the basis for decision on the need for, and type of, remedial action) should be address to four main aspects. Two of aspects are as follows: (1) geology (including geotechnical aspects); (2) hydrology (including both surface and groundwater). Please give and explain two other aspects.
 25. Criteria and types of bioindicators.
 26. POPs- what are they, reasons for the production, examples.
 27. Classification of erosion processes and their effects.
 28. What land and water conservation methods do you know? Describe one of them.

Wróć do góry

Wejść:     do góry     powrót do głównej strony